စည္းကမ္းမဲ့ ယာဥ္ရပ္နားထားၾကသူမ်ားကို နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ပညာေပးထားၾကပုံမ်ား

စည္းကမ္းမဲ့ ယာဥ္ရပ္နားထားၾကသူမ်ားကို နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ပညာေပးထားၾကပုံမ်ား။ သင့္အေနနဲ႔ ကားေမာင္းလာၿပီး ယာဥ္ရပ္နားဖို႔အတြက္ ကားပါကင္အတြက္ေနရာရွာတဲ့အခါ စည္းကမ္းမဲ့စြာ ရပ္နားထားတဲ့ယဥ္ေၾကာင့္ ေနရာလႊတ္မက်န္ေတာ့တဲ့ အခ်ိန္အခါမ်ိဳးမွာ

စိတ္ဆိုးေဒါသထြက္မိေကာင္း ထြက္မိႏိုင္ပါတယ္။ ေအာက္ဘက္မွာေတာ့ ထိုကဲ့သို႔ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးကို ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ၾကသူမ်ားက စည္းကမ္းမဲ့ယာဥ္ရပ္နားသူမ်ားကို ေနာက္ထပ္ဒီလိုမလုပ္ေအာင္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ပညာေပးထားၾကပုံမ်ားကို စုစည္းေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

ေလးစားစြာျဖင့္ ခရက္ဒစ္